pribor za matematikuPRIBOR ZA MATEMATIKU
 
GEOMETRIJSKI PRIBOR   GEOMETRIJSKI MODELI -  PIRAMIDE
DRVENA GEOMETRIJSKA TIJELA   GEOMETRIJSKI MODELI – STOŽAC
KOMPLETI OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH MODELA   GEOMETRIJSKI MODELI – VALJAK
KOMPLETI PRAZNIH GEOMETRIJSKIH MODELA   GEOMETRIJSKI MODELI – KUGLE
KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S MREŽOM POVRŠINE   ROTIRAJUĆI MODELI
KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S PRESJEKOM   KOMPLETI I DIJELOVI ZA SLAGANJE
GEOMETRIJSKI MODELI - KOCKE I POLIEDRI   3-D KOORDINATNI SUSTAV I MODEL VEKTORA
GEOMETRIJSKI MODELI – PRIZME   3-D GEOMETRIJA - TOČKE, LINIJE I RAVNINE U 3-D


Navedene cijene su bez PDV-a. GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:


školske ploče

interaktivne ploče

pluto panoi

projekcijska platna

LCD projektori

grafoskopi

mikroskopi i lupe

biologija

ekologija

fizika

glazbeni

kemija

likovni

matematika

povijest

tehnički

tjelesni

zemljopis

namještaj za školske objekte i knjižnice

školske klupe i stolice

oglasni ormarići i reklamni stalci

ostalo

kat.br.

OPIS

 CIJENA
BEZ PDV-A


641-2

Kocka, s tri izmjenjive piramide jednakih dimenzija 474,00 kn

641-151
Kocka sa šestokutnom presjekom ravnine 255,00 kn

641-226
Kocka s pomičnim pravokutnim presjekom 208,00 kn

641-509
Kocka s  pomičnim dijagonalnim presjecima 370,00 kn

641-37
Kocka s prikazom formule (a + b)3 509,00 kn

641-936-E
Kocka s kubičnim decimetrima 1 393,00 kn

641-927
Tetraedar unutar heksaedra 359,00 kn

641-41
Oktaedar unutar heksaedra 589,00 kn

641-928
Dodekaedar unutar heksaedra 543,00 kn

641-36-N
Kocka s kubičnim decimetrima 2 243,00 kn

641-929
Ikosaedar unutar heksaedra 532,00 kn

641-942
Nepravilna piramida unutar kocke 358,00 kn

641-943
Pravilna piramida unutar kocke 324,00 kn

641-936-Z
Kocka s kubičnim decimetrima 3 278,00 kn

641-514
Kocka, rastavljiva u četiri prizme jednakih stranica 647,00 kn

641-932-Z
Kocka, rastavljiva u šest jednakih piramida 624,00 kn

641-144
Piramida u ikosaedaru 405,00 kn

641-145
Piramida u dodekaedru 405,00 kn

641-263
Dodekaedar s unutarnjim heksaedrom 312,00 kn

641-693
Piramida u rombododekaedru 474,00 kn

641-11-AO
Oktaedar s zatvorenim stranicama 266,00 kn

641-11-O
Oktaedar s zatvorenim stranicama, proziran 197,00 kn

641-11-H
Kocka s zatvorenim stranicama, prozirna 197,00 kn

641-39
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran 324,00 kn

641-39-A
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine 382,00 kn

641-11-T
Tetraedar s zatvorenim stranicama 197,00 kn

641-40
Poliedar (oktaedar + heksaedar) 324,00 kn

641-38
Ikosaedar s zatvorenim stranicama 312,00 kn

641-38-A
Ikosaedar s zatvorenim stranicama i mrežom površine 370,00 kn

641-32
Kocka s odvojivom mrežom površine 370,00 kn

641-220
Tetraedar s odvojivom mrežom površine 243,00 kn

641-218
Tetraedar s pomičnom okomicom 197,00 kn

641-141
Tetraedar s okomicama u boji 266,00 kn

641-143
Kocka s dijagonalama i okomicama u boji 359,00 kn

641-142
Oktaedar s osima u boji 255,00 kn

641-272
Kocka sa segmentima piramide 474,00 kn

641-641
Romboedar, tri boje, zatvoreni 220,00 kn

641-271
Trapezna kocka 312,00 kn
 

 Copyright © 2006.-2007. GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.